من پر از نورم و شن

من پر از نورم و شن،
و پر از دار و درخت،
پرم از راه، از پل، از رود، از موج،
پرم از سایه برگی در آب؛
چه درونم تنهاست!

نمونه کارهای منتماس با من